7103 Sayili Kanunla Getirilen Yeni İstidam Tesvikleri

ileadmin

7103 Sayili Kanunla Getirilen Yeni İstidam Tesvikleri

7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’nin 2’inci Mükerrer Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7103 sayılı Kanun 2018 yılında uygulanmak üzere yeni istidam teşvikleri getirmiştir.

Bu teşvikler ve yararlanma koşulları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
1- 4447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 19’UNCU MADDE TEŞVİĞİ

YARARLANMA KOŞULLARI,

(Bu madde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.)
a- İşçinin, Kuruma (İŞKUR’a) kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında
özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında işe alınması,
b- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmemiş olması,
c- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olmaması,
d- İşçinin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık
prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı
sayısının ortalamasına ilave olması,
kaydıyla, bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere,
destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.
Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25
yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak
uygulanır.
İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük
brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas
kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve
işveren hissesi primlerinin tamamı,
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek
suretiyle işverene prim desteği sağlanır.

Bu teşvikten aşağıda belirtilen koşulların işverenlerce yerine getirilmemesi halinde yararlanması
mümkün olmayacaktır.
a- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
b- Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,
c- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunması,

durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.

Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren
veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam
ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve
kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından
yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak
üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe
başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak
ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

Bu madde hükümleri;
a- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait
işyerleri,
b- 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan
alım ve yapım işleri,
c- 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
d- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar,
hakkında uygulanmaz.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce
tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi
vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk
defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre
kadar bu destekten yararlandırılır.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı
sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

2- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20’İNCİ MADDE TEŞVİĞİ

YARARLANMA KOŞULLARI (01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır)

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi
sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince,

a- İşçinin, İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve
Kuruma kayıtlı işsizler arasından olması,

b- 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on
günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması,

c- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olmaması,

d- 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olması,

kaydıyla, işe alındığı tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek
kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı
tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır.

Ayrıca; destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte
2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya
ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret
desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir.

Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere,
sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının işten ayrılıp yeniden işe
başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık
ayı/dönemini geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır.

AŞAĞIDA BELİRLENEN KOŞULLARDA BU MADDE İLE SAĞLANAN TEŞVİKTEN FAYDALANILAMAZ

a- 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına
alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde
bulunan işyerleri,
b- Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren
kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurtdışında çalışanlar,
c- İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi
olması durumunda, (Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık
veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.)
bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz.

3- 4447 SAYILI KANUNUNUN GEÇİCİ 19 UNCU VE GEÇİCİ 20 NCİ MADDELERİ KAPSAMINDA İŞE
ALINANLAR (01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.)

a- Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların
ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına
isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan
sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin
edilir.
b- Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga
vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez
ve ödenmez.
c- Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına
giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik
kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek
çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır.
d- Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında
sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak
uygulanır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmaz.
e- Bu madde kapsamında teşvikten yararlanılmış olan çalışanın teşvik süresini tamamlamadan
işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması
kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere söz konusu çalışan
için, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten
yararlanılabilir.
f- Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer
alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
g- Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren
kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

4- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ (6661 sayılı kanunun 17. Maddesiyle 28 Ocak 2016 tarihinde 5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununa Eklenen Geçici 68. Madde ile sağlanan destek) (01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya girecektir.)

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 75 ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan
sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca
belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek
üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin
toplam prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya
yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan
şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi
gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan
veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik
bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar gecikme cezası ve
gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ait aylık
prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde
vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli
memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği
veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ancak; Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil
ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim
ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde
bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır.
2017 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2017 yılında sigortalı çalıştırmamış
işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda
işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması
hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az
olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan
sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç
iki kat olarak ve 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün
sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin
toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.
Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait
kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan
sigortalılar için uygulanmaz.
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan
idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği
öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık
çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra
uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak
edişinden kesilir.
2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

5- GEÇMİŞTE FAYDALANILMAMIŞ OLAN TEŞVİKLERDEN YARARLANMA

KOŞULLARI; (Maddenin Yürürlük tarihi olan 1 Nisanı takip eden Mayıs ayı başından itibaren bir aylık sürede uygulanacaktır)

5510 sayılı Kanuna eklenen ek madde 17 ile bu kanun ve diğer kanunlarla sağlanan teşvik ve
indirimlerden yararlanabileceği halde yararlanılmayan teşvik ve indirimlerden aşağıdaki
koşullarda yararlanma imkanı getirilmiştir.
a- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden
yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış
olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi
şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere,
yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış
olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
b- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları
sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan
işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir
ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
c- Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar,
maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip
eden aybaşından,

Yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından
itibaren, kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir.

Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre
muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca
yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü
borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir.
Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle
vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan
işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari
başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra
hükümlerine göre mahsup veya iade edilir.

Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın
konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri
idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.
Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun
yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu
başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Yazar hakkında

admin administrator